previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO

 1. Organizatorem „Spływów kajakowych – Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka” jest P.w. Uranos Robert Bazela, z siedzibą w Olimpin, Nadrzeczna 25, 86-061 Brzoza, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 5540400119, REGON: 90392576.
 2. Zasady ogólne.

W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, będących prawnymi opiekunami.

 1. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, a jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, iż nie istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do udziału w spływie.
 2. Od uczestników spływu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

5.Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień regulaminu, oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu,
 2. Przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie ośrodka – bazy/pola namiotowego/spływu,
 3. Przestrzegania postanowień, przepisów prawa wodnego, zasad ochrony przyrody oraz przepisów przeciw pożarowych,
 4. Udzielenia pomocy innym uczestnikom spływu, którzy jej potrzebują,
 5. Zabezpieczenia sprzętu pływającego po etapach zgodnie z zaleceniami kierownictwa,
 6. Bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania spływu, stawienie się na spływ w stanie wskazującym spożywanie alkoholu (środków odurzających) lub jego spożywanie podczas spływu stanowi bezwzględną podstawę do natychmiastowego usunięcia danego uczestnika ze spływu bez zachowania uprawnień do żądania zwrotu uiszczonej opłaty,
 7. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz organizatora lub osób trzecich,
 8. Przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności:

– nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem

– nie wyprzedzania pilota początkowego spływu,

– nie pozostawania za pilotem końcowym spływu,

– przestrzegania zasady płynięcia w założonym zapiętym sprzęcie ratunkowym /kapoku, kamizelce ratunkowej, kamizelce asekuracyjnej/, podporządkowania się poleceniom kierownika spływu, ratowników,

 1. powstrzymania się od zanieczyszczania trasy spływu.
 2. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu oraz w jego programie.
 3. Organizatorzy spływu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania spływu.
 4. w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub w miejscu zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy.
 5. Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 6. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.
 8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa spływu.
 9. Administratorem danych osobowych jest organizator.
 10. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.
 11. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z niniejszymi warunkami oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

 

ul. Toruńska 155
85-880 Bydgoszcz
+48 669-323-033
biuro@zimnewody.com

Facebook